|  ورود به سايت   |  پنجشنبه 23 09 1396
 
 
واحدها

معرفي شوراي سازمان و هيئت مديره :


اعضاي شوراي سازمان

1-      جناب آقاي محسن امين ( شهردار زنجان و رئيس شوراي سازمان)

2-    جناب آقاي جمال ناصحي فرد (نماينده مركز بهداشت و عضو شوراي سازمان)

3-   جناب آقاي سعيد اميدي  (نماينده شوراي شهر و عضو شوراي سازمان)

اعضاي هيئت مديره سازمان

1-      جناب آقاي داود نوري تركماني

2-      جناب آقاي سعيد اديبان

3-      جناب آقاي محمد رضا صادقي