ارتباط با شهردار
ارتباط با شهردار
Menu
EN

اخبار

((آگهي مزايده حضوري))
alikhani alikhani

((آگهي مزايده حضوري))

سازمان مديريت پسماند شهرداري زنجان در نظر دارد امتياز و انتفاع تفكيك زباله هاي خشك و تر شهر زنجان واقع در محل مقصد به آدرس كيلومتر 20 جاده دندي سايت دفن زباله مهتر را ازطريق برگزاري مزايده حضوري برابرشرايط منضم به اسناد مزايده به اشخاص حقوقي و حقيقي واگذار نمايد .

  سازمان مديريت پسماند شهرداري زنجان در نظر دارد امتياز و انتفاع تفكيك زباله هاي خشك و تر شهر زنجان واقع در محل مقصد به آدرس كيلومتر 20 جاده دندي سايت دفن زباله مهتر را ازطريق برگزاري مزايده حضوري  برابرشرايط منضم به اسناد مزايده به اشخاص حقوقي و حقيقي واگذار نمايد .

1 مهلت خريد اسناد : در ساعات اداري از تاريخ 98/05/01 لغايت ساعت 14/00 مورخ    98/05/07  ميباشد .

2 محل خريد اسناد : زنجان  - ميدان بسيج جنب معاينه فني سازمان مديريت پسماند  . تلفن تماس : 02433785520و02433785521 و جهت كسب اطلاعات بيشتر  به آدرس اينترنتي WWW.ZANJAN.IR  مراجعه نمايند .

3 مهلت تحويل اسناد : از تاريخ  98/05/08 لغايت ساعت 14/00 مورخ  98/05/14

4 محل تسليم اسناد : زنجان - ميدان بسيج جنب معاينه فني سازمان مديريت پسماند  .

5 ميزان و نوع سپرده شركت در مزايده : شركت كنندگان مي بايست مبلغ 66/000/000 ريال به عنوان  سپرده شركت در مزايده به يكي از طرق  ذيل اقدام نمايد:

الف -  واريز وجه نقد به شماره حساب 222204310022623003 نزد بانك انصار شعبه ميدان انقلاب در وجه  سازمان مديريت پسماند شهرداري زنجان .

ب ضمانت نامه بانكي به نفع شهرداري زنجان  .     ج   اسناد خزانه .     د انواع  اوراق مشاركت

6 شركت  درمزايده و دادن پيشنهاد بمنزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه مالي شهرداري ميباشد.

7 هزينه انتشار آگهي بر عهده برنده مزايده خواهد بود .

8- زمان برگزاري مزايده حضوري :  شركت كنندگان ميبايست راس ساعت  14:15  روز  چهارشنبه  مورخ  98/05/16 جهت برگزاري مزايده به نشاني :   زنجان - ميدان بسيج جنب معاينه فني سازمان مديريت پسماند  مراجعه نمايند .حضور شركت كنندگان در جلسه مزايده الزامي بوده و عدم حضور به منزله انصراف خواهد بود.

9 - متقاضيان جهت دريافت اسناد مزايده ميبايست مبلغ 300/000  ريال به حساب شماره 222204310022623001 بنام سازمان مديريت پسماند شهرداري زنجان نزد بانك انصار شعبه انقلاب واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند .

10 كميسيون معاملات متوسط سازمان مديريت پسماند شهرداري زنجان در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد .

  *  ساير شروط مزايده و اختيارات و تكاليف مزايده گر و مزايده گزار در اسناد مزايده مندرج مي باشد .*

مطلب قبلی بازيافت سرشاخه هاي درختان و ضايعات چوبي به زودي با همكاري بخش خصوصي در زنجان آغاز مي گردد.
مطلب بعدی آگهي مزايده عمومي شماره (3-پ-98 )
Print
143 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان