ارتباط با شهردار
ارتباط با شهردار
Menu
EN

اخبار

آگهي مزايده عمومي شماره (3-پ-98 )
alikhani alikhani

آگهي مزايده عمومي شماره (3-پ-98 )

امتياز فاز سوم طرح تفكيك از مبدا پسماندهاي خشك شهري

سازمان مديريت پسماند شهرداري زنجان در نظر دارد امتياز اجراي طرح تفكيك از مبدا و جمع آوری پسماندهاي خشك شهري در محدوده هاي معين شده­ (فاز سوم) را از طريق برگزاري مزايده عمومي برابر شرايط منضم به اسناد مزايده به اشخاص حقوقي واگذار نمايد.

1 – مهلت خريد اسناد : در ساعات اداري از تاريخ  98/06/06 لغايت ساعت 14:00 مورخ 98/06/12 ميباشد.                   

2 – محل خريد اسناد : زنجان  - ميدان بسيج – ابتداي جاده تهران – جنب مركز معاينه فني خودروها – سازمان مديريت پسماند .

شماره تماس: 02433785520 و 02433785521 و جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتي WWW.ZANJAN.IR مراجعه نمايند.

 3 – مهلت تحويل اسناد : در ساعات اداري از تاريخ 98/06/13 لغايت ساعت 14 مورخ 98/06/23

4 – محل تسليم اسناد : زنجان – ميدان بسيج- ابتداي جاده تهران- جنب معاينه فني -سازمان مديريت پسماند.

5 – ميزان و نوع سپرده شركت در مزایده : شركت كنندگان ميبايست مبلغ 18/000/000 ريال به عنوان سپرده شركت در مزایده به يكي از طرق ذيل اقدام نمايد:

الف -  واريز وجه نقد به شماره حساب سپرده 222204310022623003  نزد بانك انصار شعبه انقلاب زنجان در وجه سازمان مديريت پسماند شهرداري زنجان

ب – ضمانت نامه بانكي به نفع شهرداري زنجان  ج –  اسناد خزانه بي نام   د –انواع  اوراق مشاركت بي نام

6 – شركت در مزایده و دادن پيشنهاد بمنزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده 10آيين نامه مالي شهرداري ميباشد.

7 – هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مزایده خواهد بود .

8 – زمان بازگشايي پاكات: پيشنهادات واصله  راس ساعت 14:15 مورخ 98/06/25 در جلسه كميسيون معاملات متوسط سازمان مديريت پسماند شهرداري زنجان كه در سازمان به آدرس: زنجان – ميدان بسيج- ابتداي جاده تهران-جنب معاينه فني تشكيل مي گردد مورد بررسي قرار گرفته و حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه كميسيون آزاد  خواهد بود.

9- متقاضيان جهت دريافت اسناد مزایده ميبايست مبلغ 700/000 ریال به حساب شماره 222204310022623001  بنام سازمان مديريت پسماند شهرداري زنجان نزد بانك انصار شعبه انقلاب زنجان واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند.

10- كميسيون معاملات شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد .

*  ساير شروط مزایده و اختيارات و تكاليف مزایده گر و مزایده گزار در اسناد مزایده مندرج ميباشد .*

 

 

مطلب قبلی ((آگهي مزايده حضوري))
Print
138 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان