ارتباط با شهردار
ارتباط با شهردار
Menu
EN

اخبار

آگهي مزايده عمومي(39-97)
SuperUser Account
/ دسته ها: اخبار

آگهي مزايده عمومي(39-97)

آگهي مزايده عمومي(39-97)

  سازمان مديريت پسماند شهرداري زنجان در نظر دارد امتياز اجراي طرح تفكيك از مبدأ و جمع‌آوري پسماندهاي خشك شهري محدوده هاي معين شده از مناطق 1و2 شهر زنجان (فاز دوم) را  ازطريق برگزاري مزايده عمومي  برابرشرايط منضم به اسناد مزايده به اشخاص حقوقي واگذار نمايد.

 مهلت خريد اسناد : در ساعات اداري از تاريخ 14 /07/ 97 لغايت پايان وقت اداري  مورخ    23 /07 /97  ميباشد.

 محل خريد اسناد : زنجان  - ميدان بسيج  جنب معاينه فني  سازمان مديريت پسماند  و تلفن های تماس: 02433785520و02433785521 می باشد.

 مهلت تحويل اسناد : در ساعات اداري تا پايان  وقت  اداري مورخ 29 /07 /97

 محل تسليم اسناد : زنجان - ميدان بسيج  جنب معاينه فني  سازمان مديريت پسماند.

 ميزان و نوع سپرده شركت در مزايده : شركت كنندگان مي بايست مبلغ 000/ 200 /7 ريال به عنوان  سپرده شركت در مزايده به يكي از طرق  ذيل اقدام نمايد:

الف -  واريز وجه نقد به شماره حساب سپرده  222204310022623003 نزد بانك انصار شعبه ميدان انقلاب زنجان در وجه سازمان مديريت پسماند شهرداري زنجان.

ب  ضمانت نامه بانكي به نفع شهرداري زنجان  .     ج   اسناد خزانه .     د  انواع  اوراق مشاركت

 شركت  درمزايده و دادن پيشنهاد بمنزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه مالي شهرداري ميباشد.

 هزينه انتشار آگهي بر عهده برنده مزايده خواهد بود.

8- زمان بازگشايي پاكات :  پيشنهادات واصله در مورخ 30 /07 /97 در جلسه كميسيون معاملات شهرداري زنجان كه در حوزه معاونت مالي و اقتصادي واقع در زنجان-خيابان خرمشهر-شهرداري مركز تشكيل مي گردد مورد بررسي قرار گرفته و حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه كميسيون آزاد خواهد بود.

9 - متقاضيان جهت دريافت اسناد مزايده ميبايست مبلغ 000 /300  ريال به حساب شماره 222204310022623001 بنام سازمان مديريت پسماند شهرداري زنجان نزد بانك انصار شعبه انقلاب زنجان واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند .

10  شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد.

  *  ساير شروط مزايده و اختيارات و تكاليف مزايده گر و مزايده گزار در اسناد مزايده مندرج ميباشد .*

 

مطلب قبلی برگزاري مراسمي به مناسبت بازگشايي مدارس در هفته اول مهر
مطلب بعدی فاز دوم طرح تفكيك از مبدا پسماندهاي خشك شهري در زنجان به زودي آغاز مي گردد.
Print
98 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان