ارتباط با شهردار
ارتباط با شهردار
Menu
EN

اخبار

توزيع كيسه هاي زباله تجزيه پذير و كيسه مخصوص خودرو در روز طبيعت

همزمان با روز 13 فروردين و روز طبيعت و در راستاي رسالت و تكاليف سازمان مديريت پسماند و جلوگيري از تخريب محيط زيست.....

SuperUser Account 0 85 رتبه مطلب: بدون رتبه

پاكسازي و كاشت نهال در سايت دفن زباله مهتر چايي

SuperUser Account 0 94 رتبه مطلب: بدون رتبه